Team och Ledare

LENNART AUGUSTSSON

 

 

COACH

HANDLEDARE

INSPIRATÖR

Team och Ledare


Regelbunden praktisk träning i kommunikation och samarbete är många gånger det enklaste och billigaste sättet att förbättra arbetsklimatet, trivseln och produktiviteten i ett team.


Ett vinnande team uppstår när alla får bidra och samverka maximalt med utgångspunkt i sina talanger och kompetenser. Förmågan att använda olikheterna i teamet är en av nycklarna till ett effektivt och produktivt team.

Ett välfungerande team åstadkommer mer än dess individuella medlemmar var för sig, men detta förutsätter en hög grad av samarbets- kommunikations- och problemlösningsförmåga. 
Ledarskap

Ledarskap handlar till stor del om relationer och utgår från att få sina medarbetare motiverade genom att ge dem meningsfulla arbetsuppgifter. En ledare är en mycket personinriktad människa och innehar såväl social som emotionell kompetens.

En ledare vägleder och utses mer eller mindre omedvetet av omgivningen.

Ledarskap har till avsikt att få människor att göra något med hjälp av bland annat sociala relationer, motivation, grupputbildning/team.

En ledare är en person som leder sina medarbetare genom att gå före och visa väg.


Team


Fokus i vårt arbete tillsammans ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet.


Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp fungerar och vad en grupp presterar. Därför ska man jobba med teamutveckling.

En forskningsstudie från Försvarshögskolan visar att i grupper där det finns konflikter och där det saknas tillit och förståelse för varandra går 80% av energin åt till relationer och kvar blir bara 20% till den faktiska arbetsuppgiften. Även om inte procenttalen är så dramatiska i alla grupper så påstår vi att i alla team finns en outnyttjad potential.

Grupper där medlemmarna känner varandra, känner tillit till varandra, har gemensamma mål och effektiva arbetssätt och rutiner presterar helt enkelt klart bättre än andra. Susan Wheelan är psykologiforskare och tidigare professor vid Temple University, Philadelphia i USA. Hon har studerat grupper i 30 år har i sin forskning visat att grupper som fått ordning på mål och relationer, exempelvis

  • får högre skattningar på kundservice
  • genomför sitt arbete snabbare
  • skapar mer intäkter för företaget
  • räddar fler liv på intensivvårdsavdelningar
  • har signifikant högre andel studenter som klarar kunskapstest i skolan
Förändringsarbete på AMA

 

Enheten AMA – Aktivitet Motivation Arbete, i Eskilstuna kommun ett uppdrag från politikerna att genomföra en utvecklingsplan för verksamheten.

Detta arbete inleddes och en ny chef rekryterades, Fredrik Krait som anställdes 2015-01-01. Förändringsarbetet var påbörjat och jag tillsammans med ledningsgruppen insåg att enhetens personal (arbetsledare, biträdande enhetschef, enhetschef och administration) var i behov av och hade önskemål om handledning, skapa en teamkänsla och göra ett värdegrundsarbete.

 

Uppdraget som Lennart Augustsson fick under perioden var att hålla i handledningen, ledarskapsutbildning till cheferna och föreläsningar med inriktning  mot teamkänsla och ledarskap samt påbörja ett värdegrundsarbete.

 

Personalen, ledningsgruppen och jag själv är mycket väl nöjda med det arbete Lennart har utfört och på det sätt hans tankar och idéer hjälper oss i vårt fortsatta arbete. I vår handledning har det varit en del påminnelser, nya infallsvinklar och en del ”aha-upplevelser” vilket har varit uppskattat.

 

Lennart har hjälpt oss genom att:

•förstå varandra, känna gemenskap och trygghet inom teamen.

•arbetsledarna förstår sin roll som arbetsledare, sitt ansvar och ledarskap

•cheferna att se sina styrkor, svagheter och att utvecklas som ledare.

•påbörja arbetet med värdegrunden och de ledord som ska vara grunden för

AMA:sverksamhet och arbetssätt.

 

Fredrik Krait, Tidigare Områdeschef Arbete och försörjning

 

 

 

 

 

 

 

 

”Att jobba med Lennart har givit mig otroligt mycket i mitt ledarskap. Han har med enkla metoder givit mig energi att lösa svåra  arbetsuppgifter. Han har fått mig mer

organiserad och strukturerad i mitt arbete. Efter att ha arbetat med Lennart känner jag mig  tryggare i min ledarskapsroll, samtidigt som jag känner en otroligt stor glädje till mitt arbete.”

 

Magnus Lampert, Tidigare Förbundskapten / Sportchef, Svenska Bilsportförbundet

 

Referenstext Ledarskapsutbildning


"Jag har varit på många ledarskapsutbildningar men utbildningen av Lennart Augustsson gav mig och gruppen en helt ny och inspirerande syn på vad bra ledarskap är

egentligen.

Vi fick värdefull insikt om vår egen roll

som ledare och hur vi utifrån oss själva på bästa

sätt kan leda andra.

Många ledarskapsutbildningar som jag deltagit i bygger på en stereotyp mall och "mekaniska" tekniker vilket i slutändan fungerar rätt dåligt i praktiken. Lennart gav oss praktiska

ledarskapsverktyg utifrån våra egna förutsättningar.


Jag och hela gruppen är super nöjda - bästa

ledarskapsutbildningen jag varit med om."Roland Sjölund, Regional Director

Scandinavia and Baltics/ Managing

Director at Kyäni Europe AB.